You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • Informacja o egzaminie maturalnym 2022 - TUTAJ
  • Deklaracja dla ucznia i absolwenta - TUTAJ

WAŻNE: wypełniając formularz prosimy obowiązkowo wpisać numer telefonu i adres e-mail

  • Harmonogram egzaminów maturalnych - TUTAJ
  • Informacja w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu - TUTAJ
  • Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - TUTAJ

TERMIN DODATKOWY!!!

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).

Wniosek, o którym mowa, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.

Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:

  1. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  2. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.